- Hình được đưa lên hòan toàn trên 18 tuổi 

- Hình được sưu tầm trên các diễn đàn 18+ và trên các phương tiện tìm kiếm

- Nếu có vấn đề gì về bản quyền ành hay cá nhân của người trong ảnh xin liên lạc để xóa ảnh